Privātuma politika

PRIVĀTUMA ATRUNA

Šeit ir pieejama informācija par Jūsu fizisko personas datu apstrādi, ko veic kempings “Stieres” un to, ka mēs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “STIERESS” (turpmāk tekstā – Pārzinis), esam apņēmušies sargāt un cienīt Jūsu privātumu.

Pārzinis veic personas datu apstrādi saskaņā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā – Regula), kā arī citiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Pārziņa kontaktinformācija: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “STIERESS”, juridiskā adrese: Dagmāras iela 4-21, Rīga, LV-1007, tālrunis: +371 26513692 vai +371 25416868, e-pasts: info@stieres.lv.

Pārzinis ir veicis visas nepieciešamās darbības, lai tiktu nodrošināta personas datu apstrādes pārskatbildība, tajā skaitā pieaicinājis sertificētus datu aizsardzības speciālistus Regulas atbilstības nodrošināšanai.

Pārzinis nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojis atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā.

Šī Privātuma atruna izskaidro, kā Pārzinis apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un citus ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus.

Šī Privātuma atruna ir attiecināma uz fiziskajām personām jeb uz Pārziņa klientiem (potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem) un Pārziņa tīmekļa vietnes apmeklētājiem.

Informējam, ka Pārzinis var izmainīt šo Privātuma atrunu, tāpēc reizēm pārbaudiet šo Atrunu, lai nodrošinātu, ka esiet informēti ar tās izmaiņām.

ŠĪ ATRUNA PĒDĒJO REIZI ATJAUNOTA 2020. GADA 17. APRĪLĪ

Personas datu apstrādes mērķi, tiesiskie pamati un principi

Pārzinis, veicot fizisko personas datu apstrādi, apstrādā tos līguma sagatavošanai un noslēgšanai, pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei), finanšu pārvaldībai u.c. mērķiem.

Pārzinis apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 • Personāla vadībai (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunktu)
 • Tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunktu);
 • Saziņai ar klientu un rezervācijas pieteikuma noformēšanai, izmantojot tīmekļa vietni www.stieres.lv (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas a) apakšpunktu);
 • Rēķinu sagatavošanai pakalpojuma saņēmējam, pamatojoties uz Pārziņa sniegto pakalpojumu (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunktu un c) apakšpunktu).

Šajā Privātuma atrunā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav izsmeļošs, fizisko personu personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem, šajā Privātuma atrunā neminētiem mērķiem, kā, piemēram, Pārziņa mārketinga aktivitātēm sociālajos tīklos un Pārziņa organizēto konkursu īstenošanai, kur fiziska persona ar savu rīcību, piedaloties, daloties ar ierakstu, atzīmējot citas personas sociālajos tīklos, sūtot vai daloties ar video materiālu ir sniegusi savu piekrišanu minētā konkursa mērķa sasniegšanai, tajā skaitā, uzvarētāju publiskai sveikšanai sociālajos tīklos.

Dati, kuri tiek ievākti par fiziskām personām

Rēķinu sagatavošanai pakalpojuma saņēmējam: vārds, uzvārds;

Saziņai ar klientu un rezervācijas pieteikuma noformēšanai tīmekļa vietnē www.stieres.lv: vārds, e-pasta adrese, telefona numurs;

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Jūs esiet atbildīgs par precīzu personas datu sniegšanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “STIERESS”, kā arī to izmaiņu gadījumā Jums ir pienākums labot savus neprecīzos personas datus, par to informējot Pārzini.

Personas datu saņēmēji

No Pārziņa personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, pamatojoties uz rakstisku pieprasījumu.

Pārzinis nenodod informāciju trešajām personām bez tiesiska pamata, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē personas, kuras ieguvušas informāciju no Pārziņa.

Pārzinis personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Pārzinis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Pārziņa norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti vai starptautisko organizāciju. Protams, ja būs gadījumi, kad tas būs nepieciešams, mēs to darīsim, nodrošinot tā tiesiskumu un pietiekamas aizsardzības garantijas.

Personas datu glabāšanas ilgums

Pārzinis glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • Pārzinim pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • Pārzinim ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
 • Pārzinim ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
 • Ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei;

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

 • Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Pārzinis par personu apstrādā, fiziskai personai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties pie Pārziņa un iegūt informāciju par personas datu kategorijām, kuras ir Pārziņa rīcībā, to datu apstrādes mērķiem, personas datu saņēmējiem un glabāšanas periodiem.
 • Fiziska personai ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, atsevišķos gadījumos to dzēšanu, atsaukt iepriekš sniegto piekrišanu konkrētai datu apstrādei.
 • Pārzinis veic saziņu ar fizisko personu: personīgi klātienē, pirms tam fizisko personu identificējot; sazinoties ar e-pasta starpniecību, atbildot uz to pašu e-pastu, no kura datu subjekts ir sūtījis pieprasījumu rezervācijai.
 • Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties pie Pārziņa.
 • Jebkādu aizdomu gadījumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi, Jums ir tiesības vērsties pie mums vai iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (adrese Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011) par, Jūsuprāt, iespējamu Regulas pārkāpumu.

Profilēšana

Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde, lai analizētu vai prognozētu Jūs. Mēs to nedarām.

Datu drošības nodrošināšana

Lai garantētu ievāktās informācijas drošību, Pārzinis ir ieviesis elektroniskus, fiziskus un administratīvus drošības pasākumus. Jūsu dati tiek glabāti drošībā. Tie ir aizsargāti pret jebkuru organizāciju vai privātpersonu neatļautu piekļuvi, atklāšanu, pārveidošanu vai iznīcināšanu. Tīmekļa vietne www.stieres.lv atrodas serveros, kas ir droši un aprīkoti ar modernākajam datu aizsardzības tehnoloģijām.